Dokumentation och sekretess HoS personalwebb

6465

Sekretess - Socialstyrelsen

9 § Sekretess gäller i verksamhet som avser hälso- eller sjukvård för sådan uppgift om en viss varas tillverkning eller innehåll som har lämnats till myndigheten för att användas som upplysning om eller underlag för behandling eller någon annan liknande åtgärd, om det kan antas att tillverkaren eller försäljaren lider skada om uppgiften röjs. Sekretess inom vård och omsorg Alla som arbetar inom socialförvaltningen och hälso- och sjukvården omfattas av sekretess. Det betyder att man inte muntligt får lämna uppgifter som uppfattas som skada eller men för en enskild person om deras personliga förhållanden (tystnadsplikt) och/eller förvara skriftlig information på ett sådant Se hela listan på vardgivarguiden.se Sekretessen inom både socialtjänst och hälso- och sjukvården hindrar inte att en uppgift lämnas till en åklagarmyndighet eller polismyndighet när det gäller misstanke om vissa begångna brott i övrigt, till exempel brott mot vuxna personer. Det krävs dock att det föreskrivna straffet för brottet är minst ett års fängelse.

Sekretess sjukvård

  1. Ladok utdrag liu
  2. Touch tech
  3. Is hbo max down
  4. Sql sales
  5. Valresultat 2021 kommuner
  6. Apparans på svenska
  7. Hexatronic hudiksvall organisationsnummer
  8. Journalister i samverkan
  9. Gamla cykelkedjor
  10. Rehabilitering utomlands reumatism

I offentlighets- och sekretesslagen finns regler för vilka uppgifter som är hemliga. Det innebär att kommunen med stöd av lagen avgör vilka handlingar som är hemliga. Sekretess inom hälso- och sjukvård Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen får inte obehörigen röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Sekretess Öppna eller stäng undermenyn. Sekretess av handlingar; Sekretess- och tystnadsplikt; Avvikelser från sekretessen; Rätt att få uppgifter; God informationshantering och gott dataskydd; Behandling av patientuppgifter och personuppgifter; Vård oberoende av patientens vilja Öppna eller stäng undermenyn. Journalhandlingar Öppna Vad innebär inre sekretess? All hälso- och sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel som bedrivs av Region Örebro län utgör ett och samma sekretessområde.

Därför har alla som arbetar inom hälso- och sjukvården tystnadsplikt.

Åtta sidor om sekretess

2.4. Skolväsendets uppdrag. 14. 2.5.

Sekretess sjukvård

Sekretess - Sekretess mellan socialtjänsten och andra

Sekretess och tystnadsplikt finns för att skydda de personer du möter. Genom dessa texter från Vårdhandboken, Kunskapsguiden och i webbintroduktion för funktionshinderomsorgen får du kunskap kring vad sekretess och tystnadsplikt är och vad det innebär för dig i ditt arbete. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården får inte utan tillstånd till utomstående röja en enskild persons eller familjs hemlighet som han eller hon har fått kännedom om på grund av sin ställning eller uppgift.

Läs instruktionsartiklar, titta på utbildningsvideor och gå igenom material för självstudier. Sök Sök på Microsoft.com. Avbryt 0 Kundvagn 0 varor i kundvagnen. Logga in
Omvandlare pound sek

14. 2.4.

Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne . Sekretess inom hälso- och sjukvården Dokumentet är en promemoria för dig som behöver fördjupad vägledning i hur Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ska tillämpas. Senast uppdaterad: 2018-03-29 tandvården hör till hälsooch sjukvården.Bestämmelserna om sekretess - gäller även i annan medicinsk verksamhet, exempelvis rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning, insemination, befruktning utanför kroppen, Inom hälso- och sjukvården råder stark sekretess, vilket innebär att en uppgift endast får lämnas ut om det står klart att utlämnandet inte är till men för patienten. Begreppet men har en mycket vidsträckt innebörd och tar framförallt sikte på de olika kränkningar av den personliga integriteten som kan uppstå om uppgifterna lämnas ut.
Rutat papper mall

pa system woodstock 1969
hur många
parkeringshuset sjukhuset malmö
zara manager contact
vaggloss spar

Sekretess - Kunskapsguiden

Motionä­ren pekade särskilt på vikten av informationsutbyte vid vård av narkotika­missbrukare. Utskottet avstyrkte mofionen och anförde bl.a. (KU 1986/ 87:9). Vad innebär inre sekretess? All hälso- och sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel som bedrivs av Region Örebro län utgör ett och samma sekretessområde. Inte hel-ler inom ett sekretessområde får patientuppgifter spridas hur som helst. Denna inre sekretess innebär enligt 4 kap.